20211206_Nagold  

Nagold mit Thomas & Roland an Thomas' Geburtstag (Nikolaius)